پیتی  س
سکچوون
ئامادەکردنی:
دکتۆر سۆران محمد غریب 

سکچوون/
سکچوون دیا ردە کی ئاسایی لای منداڵ لە زۆربە ی حالە تە کاندا تۆش بونە بە ھە وکردنی ڤایرۆسی(التھاباتی ڤایرۆسی)، منداڵ توشی تاو رشانە وە دە بێت لە گە ڵ سکچوون .کە سی توش بوو بە سکچوون ریخۆلە کانی ناتوانێت ئاوو خوێ بمژێت بە شێوە یە کی ئاسایی. ترسناکترین کێشە لای منداڵ کە می ئاوە لە لە ش . منداڵیش کە متر توانای ھە یە لە گە وران. تە نھا ھێمنی و دان بە خۆ داگرتن و ھە روھا قە رە بوکردنە وە ی لە ش بە خواردنە وە باشترین چارە سە رە.نە خۆشیە کە لە چە ند رۆژێک کۆتایی پێ دێت.
-
چی لە سە رم پێویستە بیکە م

گرنگترین و باشترین دە بێ خواردنە وە ی بە ردە وام بدە م بە منداڵە کە م .
ھە رە ھا لە دە رمانخانە جۆرە تۆزێک ھە یە بۆ قە ربوکردنە وە ی لە ش بە ئاووخوێ.
رۆژی یە کە م خواردنە وە بدە بە منداڵە کە ت

خواردن بدە بە مندالە کە ت لە کاتێک مندڵە کە ت ھە ست بە گە رانە وە ی بر سیە تی و تام و چێژی خواردن دە کات . پە تاتە بکولێنە .برنج،گۆشتی کولاو،ھە روە ھا ماسی ئە وانە نمونە ی خواردنی باشن بۆ منداڵێک کە سکی دە چێت، ھە ندێک روون تێکە ڵ بە خواردنە کە بکە و خواردنی کە م کە م بدە رێ بە بە ردە وامی .
ئاگاداری او خواردنانە بە کە مادە ی فایبە ری(ریشالی) تێدایە بۆ نمونە میوە ، نانی جۆ، ساواریان ئە و خواردنانە ی بە جۆ دروست دە کرێن .چونکە ئە مانە زیاتر کار لە مندڵە کە دە کات کە سکی بچێت.
-
ئاگادار بە

منداڵی بچوک بە سکچون زووتر باری ئاسایی تێک ئە چێت،ئاگاداری تە ندروستی منداڵە کە ت بە ھە روە ھا چۆن و چی دە کە یت.ماندوبونیان نیشانە یا بۆ کە می خواردنە وە لە لە ش. بزانە منداڵە کە ت گە رمی چە ندە واتا ( تا)یە کە ی چە ندە بە لایە نی کە م یە ک دوو جارلە رۆژێکدا،بۆئە وە ی ئە گە رمندڵە کە ت بە بێ ئە وە ی سکیشی بچێت تا ی لێ بێت واتا مندالە کە ت کە می ئاوی ھە یە لە لە ش یان توشی حالە تی وشک بوون بووە، تە ماشابکە منداڵە کە ت میز بە تە واوی دە کات بە لایە نی کە م سێ جار لە رۆژێکدا.
بیر لە بلاو بونە وە بکە بۆ ئە وە ی منداڵە کە ت کە سی تر توشی نە خۆشی سکچوون نە کات. لە حالە تی ئاسایی ھە وکردنی ڤایرۆسی لە چە ند رۆژێکدا تە واو دە بێ،رشانە وە کە ش لە رۆژێکدا تە واو دە بێ واتا کۆتایی دێت، بە لام سکچون چە ند رۆژێک بە ردە وام دە بێ
-
منداڵ کە متر لە شە ش مانگ

بە خێرایی برۆ بۆ نە خۆشخانە کە نیشانە کانی دە رکە وت.
-
منداڵی شە ش مانگ تا سێ مانگ
ئە گە ر منداڵە کە شیرە خۆر بوو بە ردە وام بە لە شیر پێدان زیاتر لە جاران
ئە گە ر منداڵ زۆر سکی چوو رشایە وە دە توانیت تۆزی قە رە بوکردنە وە ی لە ش بدە رێ. ئە گە ر مندالە کە شیری دایکی نە خوارد ئە وا تۆزی قە رە بوکردنە وە ی لە ش بدە رێ بە م، شێوە یە یە ک یاخود نیودە سی لیتر(٠،٥-١)دسیلیتری بدە رێ واتا کە متر لە نیو بە رداخ لە چوار تا ھە شت کاتژمێری یە کە م .خواردنە وە ی و تۆزە کە بە ھێمنی بدە رێ کە م کە مە بۆ ئە وە ی منداڵە کە ت توشی رشانە وە نە بێت،کە وچک بە کار بھێنە .
ئە گە ر منداڵە کە کە رشایە وە لە کاتی دانی خواردندا ٥ بۆ ١٠ خولە ک راوە ستە ئینجا کە وچکێکی تری بدە رێ ئە گە رمنداڵە کە ت زۆر رشایە وە پێویستە دوو کە وچک خواردنە وە بدە ی بە منداڵە کە ت لە ھە ر پێنج خولە کێک .
ئە گە ر ئاسایی بۆوە بە ردە وام بە بە دانی خواردنە وە ی زیاتر بە لام ماوە کە زیاتر بکە واتا ماوە ی نێوان کە چکە کان. ھە روە ھا داتوانیت ھە ندێ خواردنی سیریلاک بدە ی بە منداڵە کە ت لە گە ل خواردنە وە ی تۆزە کە لە وماوە یە منداڵە کە ت سکچوونی ھە یە .لە رۆژێکدا خواردنە وە ی زیاتر پێوەستە لە وە ی کە تۆ بیری لێ دە کە یتە وە ، بۆ نمونە مندالی یە ک سالە پێویستی بە یە ک لیتر ئاوە بۆ رۆژێک پاش رۆژی یە کە م داتوانیت خواردن بدە ی بە منداڵە کە ت ئە گە پەسایی منداڵە کە ت نا ئاسایی ش بێت .
-
منداڵ لە سێ سال زیاتر

یە کە م رۆژ پێویستی بە تۆزی قە رە بوکردنە وە ھە یە ھە روە ھا خواردنی سوکیش بۆ نمونە ماست، نیسک، یاخود برنجی کوڵاو شتێک دروست بکە کە منداڵە کە ت حە زوو ئارە زووی لێیە دوور بکە وە لە خواردنە وە ی شیرین لە بە ر ئە وە ی چە ند شیرین تر بێ سکی زیاتر دە چێت .

خواردنی ئاسایی تاقی بکە وە ھە روە ھا بە ردە وام بە لە پێدانی خواردنە وە ی تۆزە کە.

خواردنە وە ی تۆزە کە

دە توانیت خواردنە وە کە بکریت لە دە رمانخانە کە بە شێوە ی تۆزە بۆ منداڵی کە متر لە ٣ ساڵ.Resorb vätska ersätning
بۆ منداڵی سە رووی سێ ساڵ حە بێ کە لە ناو ئاو دە تاوێتە وە بە تامی جیا جیا
.resorb ھە یا.

ئە و دە رمانانە جۆرە ھا خوێ تێدایە لە گە ڵ شە کری کە م بۆ ئە وە ی زگ ھێمن بکاتە وە ھە روە ھا کۆنترۆلی ئاوی لە ش بکات بلانسی ئاو لە لە ش ،لە کاتێکدا منداڵ سکچوونی زۆری ھە یە ھە روە ھا ئاوی لە شی لە دە ست داوە.
ھیچ دە رمانێک نیە سکچوون رابگرێت بۆ منداڵی ژێر دوانزە ساڵ.

رێگربە لە بڵاو بونە وە
سکچوون زوو بڵاو دە بێتە وە دە توانی رێگر بی لە بڵاوبو‌نە وە ی سکچوون لە ناو خێزانە کە ت دا ئە مە ش بە دە ست شووشتنی منداڵە کە ت و ئە ندامانی خێزانە کە ت لە پێش ھە ر نان خواردنێک دوای ھە ر چونێک بۆ ئاودە ست، وە دە بێ ھە موو خاولیی تایبە تی خۆی ھە بێ.
-
کە ی پێویستت بە دکتۆرە

لە م کاتانە دا پە یوە ندی بکە بە دکتۆر
١-ماندوو بوون بێتاقە تی
٢ -کە میزت نە کرد بۆ ماوە ی شە ش تا حە وت کاتژمێر.
٣ زگ ەێشانی زۆر
٤ بینینی خوێن لە گە ل پیسایی
٥ ئە گە رشانە وە یە کی زۆرو سکچونێکی زۆرکە نە توانیت خواردنە وە ی لە ش رابگریت.
٦ ئە گە تایە کە ت لە سە رووی ٣٩ بوو.
٧ لە کاتی سکچوون بۆ ماھوە یە کی درێژ لە کاتی بە کارھێنانی چارە سە ری
Antibiotika
لە کاتێک لە دە رە وە ی ووڵات بووی.٨
ئە گە ر مندالە کە ت لە شە ش مانگ کە متر بوو بە خێرایی پە یوە ندی بە نە خۆشخانە بکە
١٠ لە نێوان شە ش مانگ و دوو ساڵ دە تە وانیت پە یوە ندی تە لە فۆنی بە س بێت بۆ چارە سە ری منداڵە کە ت.
١١ ئە گە ر باشتر نە بووی رۆژی یە کە م یان سکچونە کە ت بۆ ماوە ی ٣ تا ٤ رۆژ زیاتر بە ردە وام بوو
5352 جار خوێندراوه‌ته‌وه‌
24/05/2015
زیاتر...
1